Wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę a długość okresu wypowiedzenia

1 sierpnia, 2016

Wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę wynika bezpośrednio z przepisów prawa pracy.

Maksymalna przewidziana przepisami prawa wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę pokrywa się z wysokością wynagrodzenia za maksymalny ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę – 3 miesiące.

Jednakże wątpliwości budzi sytuacja, w której strony przewidziały dłuższy niż 3 miesięczny okres wypowiedzenia na podstawie uzgodnienia umownego. W sytuacji sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, pojawia się pytanie jaka powinna być wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w sposób niezgodny z prawem, jeżeli strony stosunku pracy zastrzegły dłuży niż maksymalny ustawowy okres wypowiedzenia. Precyzując, czy w przypadku ustalenia dłuższego niż ustawowy 3-miesięczny okres wypowiedzenia wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę jest automatycznie powiększona do wysokości wynagrodzenia przysługującego za ten wydłużony okres wypowiedzenia?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  5 listopada 2015 r., w sprawie o sygnaturze akt III PK 26/15, stawierdzając, że: „nawet jeżeli umowa o pracę przewiduje dłuższy niż ustawowy okres wypowiedzenia, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 47(1) KP, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia. Wyjątkiem jest taka sytuacja, kiedy strony wyraźnie zastrzegły w umowie, że odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia. Jeśli strony, wydłużając okres wypowiedzenia, nie przewidziały odszkodowania w wysokości odpowiadającej temu wydłużonemu okresowi, pracownik może się domagać odszkodowania w maksymalnej wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (tj. za ustawowy okres wypowiedzenia).”

W rozpatrywanej sprawie, pracownik i pracodawca ustalili w umowie o pracę sześciomiesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska. Pracownik odwołał się od wręczonego mu wypowiedzenia i wniósł o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia tj. za 6 miesięcy.  Sąd przyznał pracownikowi odszkodowanie, ale w wysokości wynagrodzenia za 3 miesiące. Sąd uznał, że przepis art. 47(1) kp wprowadza limit zasądzenia odszkodowania, a wyrażenie ” nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia” ma na celu zapobieżenie pomniejszania odszkodowania w ramach wyznaczonych przez ustawodawcę granic. Oznacza to, że pracownik mimo ustalonego dłuższego okresu wypowiedzenia niż okres ustawowy może żądać jedynie odszkodowania w wysokości 3 miesięcy. Wyjątkiem, jaki dopuścił Sąd Najwyższy, jest sytuacja, kiedy strony umowy o pracę wydłużając okres wypowiedzenie ponad 3 miesiące wyraźnie zastrzegą, że odszkodowanie o którym mowa w art. 45 i 47(1) kp przysługiwać będzie pracownikowi w wysokości odpowiadającej umownemu okresowi wypowiedzenia.

Orzeczenie potwierdza obecne w orzecznictwie stanowisko (vide wyrok SN z 7.12.2011 r., II PK 76/11, Legalis)

Jeżeli spotkała Cię podobna sytuacja, chcesz wiedzieć jaka wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę Ci przysługuje, chcesz odwołać się od rozwiązania umowy o pracę skontaktuj się z nami niezwłocznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: adwokat chojnice, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat siedlce, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę

+48 531-00-88-23