Zakres zakazu konkurencji

15 czerwca, 2019

Zakres zakazu konkurencji jest kluczowym elementem treści umowy.

Ustalony przez pracodawcę zakres zakazu konkurencji wpływa bowiem na faktyczny stopień ograniczenia działalności zawodowej byłego pracownika. Czym zakres zakazu konkurencji jest szerszy tym mniejsza nasza swoboda w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Często zdarza się, że podpisując umowę o zakazie konkurencji obejmującą okres po ustaniu zatrudnienia, nie zwracamy uwagi na zakres zakazu konkurencji. Po rozwiązaniu umowy o pracę okazuje się, że zakres zakazu konkurencji ustalono bardzo szeroko. Ogranicza to znacznie możliwość skorzystania z ofert na rynku pracy. Wpływa to też negatywnie na prowadzenie działalności w sferze zawodowych zainteresowań. Gros pracowników przekonuje się o tym w momencie zmiany pracy. Wtedy jest już za późno. Pracownik musi przeanalizować umowę przed jej podpisaniem. W przypadku umów skomplikowanych lub niejasnych zachęcamy, aby skontaktować się z doradcą prawnym.

Zgodnie z orzecznictwem działalnością konkurencyjną jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym. Działalność ta dotyczy tego samego kręgu odbiorców. Działalność pokrywa się choć częściowo z zakresem działalności podstawowej pracodawcy. W rezultacie zakaz obejmuje taką działalność, która narusza interes pracodawcy lub zagraża mu. Przy czym, jeśli interpretacja art. 1011 k.p. i art. 1012 k.p. powinna uwzględniać konieczność ochrony interesów pracodawcy związanych z konkurencją podmiotów gospodarczych. Wykładnia ta nie może powodować ograniczenia swobody pracowników w podejmowaniu aktywności zawodowej, która nie stanowi konkurencji i zagrożenia dla pracodawcy. patrz:http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20pk%20182-17-1.pdf

Test zakazu konkurencji

Najczęściej zakres zakazu konkurencji obejmuje zakres działalności prowadzonej przez pracodawcę. Działalność tą opisuje się w umowie spółki lub statucie kodami PKD. Opis ten możemy odnaleźć także w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najprostszy test polega na porównaniu kodów PKD dotychczasowego pracodawcy oraz nowego podmiotu. Warto wczytać się w treść umowy, aby odnaleźć dodatkowe informacje. Często zdarza się, że pracodawca wskazuje jaka działalność jest szczególnie objęta zakazem. Niekiedy do umowy o zakazie konkurencji pracodawca załącza także  listę podmiotów konkurencyjnych. Lista ta najczęściej nie zawiera zamkniętego katalogu firm konkurencyjnych.

 

 

+48 531-00-88-23