Czy pracownicy mogą pracować dla konkurencji cz.2

30 czerwca, 2019

Kontynuujemy rozważania nad tym, czy pracownicy mogą pracować dla konkurencji.

W ostatnim wpisie zastanawialiśmy się, czy można pracować dla konkurencji. Wskazaliśmy, co rozumieć przez termin „konkurencja”. Ustaliliśmy także, że podjęcie działalności konkurencyjnej jest możliwe za zgodą pracodawcy. Zgoda powinna być udzielona na piśmie lub innej namacalnej formie.

A co w przypadku,gdy pracownicy nie chcą prosić pracodawcę o zgodę? Albo jeżeli pracodawca takiej zgody nie udziela?

Odpowiedź na pytanie, czy pracownicy mogą pracować dla konkurencji zależy od tego, czy pracownicy podpisali umowę o zakazie konkurencji czy nie.

Brak umowy o zakazie konkurencji

Czy pracownicy, którzy nie zawarli umowy o zakazie konkurencji mogą pracować dla konkurencji swojego pracodawcy?

Nie, nie jest to dozwolone. Pracownik nie może pracować dla konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy w sposób sumienny, lojalny i dbania o dobro zakładu pracy. W związku z tym, pracownik, który podejmie pracę lub współpracę z konkurencją swojego pracodawcy narusza powyższe obowiązki. Pracownik pracujący dla konkurencji nie wykonuje pracy sumiennie, w szczególności, gdy pracuje dla konkurencji w trakcie godzin pracy. Pracownik współpracujący z konkurencją narusza obowiązek dbałości o dobro zakładu, gdyż naraża pracodawcę na szkodę a niekiedy szkodę wywołuje. Podstawowe obowiązki pracownika określa art. 100 Kodeksu pracy. Ich naruszenie może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę, nawet bez wypowiedzenia.

Umowa o zakazie konkurencji

Jeżeli pracownicy są związani umową o zakazie konkurencji, to czy mają możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej?

Nie, pracownicy związani umową o zakazie konkurencji nie mogą pracować dla konkurencji. Dotyczy to zarówno umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w trakcie okresu zatrudnienia jak i po jego ustaniu. Naruszenie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę, nawet bez wypowiedzenia. Natomiast, naruszenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wobec byłego pracodawcy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. W zależności od treści umowy o zakazie konkurencji sankcją może być: obowiązek zwrotu wypłaconego odszkodowania, zapłata kary umownej, co związane może być z postępowaniem sądowym.

+48 531-00-88-23