Zmiany w kodeksie pracy

16 stycznia, 2017

Po raz kolejny ustawodawca wprowadził zmiany w kodeksie pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy – Nowe dłuższe terminy odwołania do sądu pracy

Ustawa nowelizująca ujednolica i wydłuża terminy odwołania od oświadczenia pracodawcy o: (i) rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia oraz (ii) oświadczenia o odmowie przyjęcia do pracy.

Dotychczas przewidziane w Kodeksie pracy terminy na złożenie odwołania wynosiły 7 dni w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę i 14 dni w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę. Taki sam termin miał zastosowanie do zgłoszenia żądania nawiązania umowy o pracę w sytuacji odmowy przyjęcia do pracy.

Po nowelizacji wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy pracownik ma aż 21 dni na odwołanie. Termin 21 dni liczy się od dnia doręczenia pisma odpowiednio wypowiadającego umowę o pracę, rozwiązującego umowę o pracę bez wypowiedzenia lub odmawiającego przyjęcia pracownika do pracy.

Powyższe zmiany w kodeksie pracy stosuje się w przypadku, gdy wypowiedzenie zostało wręczone po 31 grudnia 2016 roku.

Zmiany w Kodeksie pracy – Regulaminy wewnętrzne dla większych zakładów pracy

Zmiany dotyczą także przepisów regulujących wprowadzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy – regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania spoczywa na pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Dotyczy to pracodawców, którzy nie są w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Do tej pory taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może wprowadzić regulamin wynagrodzenia, jeżeli zatrudnia mniej niż 50 osób. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50, wprowadza regulamin wynagrodzenia, jeśli taki wniosek złoży zakładowa organizacja związkowa.

Zmiany w Kodeksie pracy – świadectwo pracy

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca będzie obowiązany do wydania świadectwa pracy pracownikowi, jeśli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy. Pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy jednakże wyłącznie na jego wniosek. Wniosek może zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej (np. e-mailem). Wniosek może być złożony w każdym czasie, a pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy.

Zniesiony został obowiązek wydawania świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na okres próbny lub na czas określony po upływie 24 miesięcy zatrudnienia. Przepisy przejściowe zobowiązują natomiast pracodawców do wydania pracownikom, zatrudnionym 1 stycznia 2017 r. na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej na okres próbny lub na czas określony u danego pracodawcy, świadectw pracy za zakończone do 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Termin na realizację tego obowiązku upływa 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w Kodeksie pracy – umowa o powierzenie mienia na piśmie

Zgodnie ze znowelizowanym art. 125 kodeksu pracy podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. We wcześniejszym brzmieniu przepisu rygor nieważności przy niedochowaniu formy pisemnej nie był przewidziany.

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) http://zmiany w kodeksie pracy

Materiał przygotowała Oliwia Dziamecka, praktykant

 

 

 

Tagi: przywrócenie pracownika od pracy, adwokat warszawa, adwokat gdańsk, zmiany w kodeksie pracy przywrócenie pracownika do pracy avocat en pologne , przywrócenie pracownika do pracy, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, zmiany w kodeksie pracy adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, zmiany w kodeksie pracy adwokat ząbki, zmiany w kodeksie pracy lawyer employment law, zmiany w kodeksie pracy prawnik chojnice, zmiany w kodeksie pracy prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, zmiany w kodeksie pracy prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, zmiany w kodeksie pracy, darmowa porada alimenty

+48 531-00-88-23