Zakaz konkurencji kara umowna. Czy w umowie o zakazie konkurencji można zastrzec karę umowną?

13 listopada, 2015

Zakaz konkurencji a kara umowna. Kara umowna jest formą naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania niepieniężnego zobowiązania. Karę umowną wprowadza się do umowy poprzez wskazanie, że w przypadku naruszenia umowy jedna ze stron jest zobowiązana do zapłaty określonej kwoty.

Takie postanowienie nierzadko pojawia się w umowie o zakazie konkurencji. Czy jest to dozwolone?

NIE. Zastrzeżenie kary umownej w umowie o zakazie konkurencji zawartej na czas trwania umowy o pracę (tzw. zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia) jest niedozwolone. Kodeks pracy zawiera własną szczególną regulację odpowiedzialności pracownika, stąd nie ma podstawy do odpowiedniego stosowania przepisów prawa cywilnego (art. 300 KP), które wprowadzają instytucję kary umownej. Przede wszystkim odpowiedzialność pracownika za szkody wywołane pracodawcy w trakcie trwania umowy o pracę jest uregulowana w szczególny sposób, gdyż podlega ustawowemu ograniczeniu do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia przy winie nieumyślnej pracownika. Ponadto Kodeks pracy przewiduje swoiste przesłanki obniżenia wysokości odszkodowania należnego od pracownika. Sąd Najwyższy potwierdził powyższe stanowisko w wyroku z dnia 2 października 2002 r. (I PKN 549/01).

TAK. Zastrzeżenie kary umownej w umowie o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie po rozwiązaniu umowy o pracę (tzw. zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy) jest dozwolone. Do kary umownej zawartej w umowie o zakazie konkurencji mają zastosowanie reguły przewidziane w Kodeksie cywilnym. Przede wszystkim kara umowna podlega tzw. miarkowaniu. Oznacza to, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane (np.), dłużnik (a więc pracownik, który naruszył zakaz) może żądać zmniejszenia kary umownej.

Przykładowo pracownik naruszył zakaz ustalony na okres 6 miesięcy po upływie 4 miesięcy. W tej sytuacji może on starać się o zmniejszenie wysokości należnej pracodawcy kary umownej.

Podobnie będzie w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, tzn. jest wyraźnie i obiektywnie zbyt wysoka przez wzgląd na okoliczności danej sytuacji.

Przykładowo pracownik otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.500 zł brutto. W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia zawartej na okres 3 miesięcy ustalono karę umowną w wysokości 60.000 zł. Wysokość kary umownej znacznie przekracza wysokość rocznego wynagrodzenia pracownika, a okres zakazu był krótki. Pracownik może próbować dochodzić przed sądem zmniejszenia kary umownej.

Strony mogą, co często czynią, zastrzec w umowie, że dopuszczalne jest żądanie odszkodowania przenoszącego (tzn. będącego wyższym niż) wysokość zastrzeżonej kary.

Otrzymałeś od pracodawcy umowę o zakazie konkurencji z postanowieniem o karze umownej? Masz pytania dotyczące odszkodowania ? Napisz do nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: Zakaz konkurencji kara umowna, adwokat chojnice, Zakaz konkurencji kara umowna, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, I PKN 549/01, kara umowna, Zakaz konkurencji kara umowna,  kara umowna a zakaz konkurencji,Zakaz konkurencji kara umowna, kara umowna przy zakazie konkurencji, Zakaz konkurencji kara umowna, lawyer employment law, Zakaz konkurencji kara umowna, lawyer labour law, Zakaz konkurencji kara umowna, niedozwolona kara umowna, Zakaz konkurencji kara umowna, non-compete, non-competition, Zakaz konkurencji kara umowna, prawnik prawo pracy, zakaz konkurencji, Zakaz konkurencji kara umowna, zastrzeżenie kary umownej w umowie o zakazie konkurencji, adwokat gdańsk, Zakaz konkurencji kara umowna

+48 531-00-88-23