Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy – opodatkowane

18 lipca, 2016

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie jest odszkodowaniem, a więc nie jest zwolnione z podatku dochodowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 marca 2016 roku II FSK 3966/13.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy stało się przedmiotem rozpatrywanej przez Sądy sprawy. W sprawie wystąpił następujący stan faktyczny: skarżąca była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Rozwiązano jej umowę o pracę, przy czym w momencie dokonania wypowiedzenia umowy o pracę miała ukończone 58 lat, a zatem podlegała ochronie przedemerytalnej. Pracodawca w związku z powyższym wypłacił skarżącej odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa wynikającego z art. 45 w zw. z art. 47 i 39 KP oraz art. 203 Kodeksu spółek handlowych. Od wypłaconego „odszkodowania” pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Fakt naliczenia od wypłaconego odszkodowania i pobrania zaliczki na podatek skarżąca zaskarżyła i zażądała zwrotu nadpłaty podatku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji przyznał rację skarżącej i stwierdził, że „odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę w całości podlegało zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie „byłemu członkowi zarządu przysługuje wyłącznie odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Przepis art. 471 KP, ustanawiający górną granicę odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, nie odróżnia sytuacji pracownika podlegającego szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy od sytuacji prawnej pozostałych pracowników”. Nadto WSA uznał, że „brak roszczenia o przywrócenie do pracy może być majątkowo zrekompensowany tylko przez prawo do odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy, do którego pracownik miałby prawo w razie przywrócenia do pracy”.

W wyniku skargi organu podatkowego sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie zgodził się z sądem pierwszej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że:

  • stosownie do przepisów o PIT „wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkami wymienionymi”;
  • odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 kp przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (co musi wynikać wprost z umowy, o czym piszemy tutaj);
  • zwolnienie z podatku ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy jeżeli wysokość lub zasady ustalania odszkodowania lub zadośćuczynienia wynikają wprost z przepisów prawa, a w przedmiotowej sprawie wysokość była wyższa;
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy jest opodatkowane.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

+48 531-00-88-23