Status OPP dla Fundacji

1 lutego, 2017

W jaki sposób fundacja może uzyskać status OPP, tj. status organizacji pożytku publicznego?

Jak uzyskać status OPP

Odpowiedź na pytanie jak uzyskać status OPP zawiera Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873).

Pożytek publiczny definiuje się jako „działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”. Katalog zadań publicznych użytecznych społecznie znajduje się w art. 4 wskazanej ustawy.

Działalność społecznie użyteczna – katalog

Katalog ten obejmuje m.in. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Katalog obejmuje wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W katalogu zawarto także udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, działalność charytatywną, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wniosek o Status OPP

Status OPP uzyskuje się na wniosek. Oznacza to, że fundacja zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd weryfikuje, czy zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez ustawę. Status OPP nabywa się na podstawie wpisu do KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest wpisane słowo „TAK”).

Wymogi

Zanim jednak fundacja wystąpi z wnioskiem o to aby nadano jej status OPP, musi spełnić przewidziane ustawą wymogi.  Status OPP może uzyskać organizacja działająca w sferze pożytku publicznego. Działalność musi trwać nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata. Organizacja musi także spełnić inne warunki określone w ustawie. Warunki te zawarte są w art. 20 ustawy i dotyczą m.in. odpowiedniej treści statutu fundacji, niekaralności członków, istnienia organu kontroli czy prowadzenia działalności pożytku publicznego na rzecz szerszej społeczności.

Przywileje

Z uzyskaniem statusu OPP wiąże się powstanie pewnych przywilejów. Przede wszystkim ngo nabywa prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych. Ponadto organizacja może korzystać z prawa do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji. Korelatem przywilejów są obowiązki, polegające na: dostosowaniu statutu fundacji do wymagań przewidzianych przez ustawę czy sporządzaniu i upublicznianiu sprawozdań z działalności.

 

Wpis przygotowała Oliwia Dziamecka, praktykant Kancelarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: przywrócenie pracownika od pracy, status opp, adwokat warszawa, adwokat gdańsk, przywrócenie pracownika do pracy avocat en pologne , przywrócenie pracownika do pracy, status opp, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę

+48 531-00-88-23