Czy można rozwiązać umowę o zakazie konkurencji ?

9 stycznia, 2019

Ustalając zakaz konkurencji nie zastanawiamy się przy w przyszłości będzie można rozwiązać umowę o zakazie konkurencji.

Jeżeli chodzi o umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w tracie trwania umowy o pracę, to sprawa jest prosta. Można rozwiązać umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w tym okresie. Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca w okresie stosunku pracy rozwiązuje się z chwilą rozwiązania umowy o pracę. Dzieje się tak niezależnie od podstawy (trybu) rozwiązania stosunku pracy.

Sprawa komplikuje się, gdy chodzi o umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w okresie po ustaniu stosunku pracy. Zagadnienie jest o tyle istotne, że w praktyce, często umowę ustanawiającą zakaz konkurencji w okresie po ustaniu stosunku pracy zawieramy na długo przed jej faktycznym obowiązywaniem. Zdarza się też często, że ustalony zakaz konkurencji zaczyna być problematyczny dopiero w momencie poszukiwania nowej pracy. Nagle okazuje się, że w praktyce ograniczenia „ustalone wspólnie z pracodawcą” są bardzo rygorystyczne. Dlatego niezbędne jest już na etapie zawierania i ustalania zakazu rozważenie, czy można rozwiązać umowę o zakazie konkurencji i w jaki sposób.

Istotne jest zabezpieczenie możliwości rozwiązania umowy w przyszłości. Najlepszym sposobem jest zapewnienie takiej możliwości dla obu stron. Przykładowo poprzez wprowadzenie do umowy odpowiednich zapisów. Zapisy te dotyczą możliwości wypowiedzenia umowy. Dotyczą także rozwiązania jej bez wypowiedzenia. Możliwe jest też wprowadzenie prawa odstąpienia od umowy. Zamieszczenie takich zapisów w umowie sprawi, że będzie można rozwiązać umowę o zakazie konkurencji.

Zgodnie z treścią art. 101(2) §2 Kodeksu pracy zakaz konkurencji, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie. Dzieje się tak w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Oznacza to jednak tyle, że ustanie przyczyn będących podstawą zakazu może prowadzić do zwolnienia pracownika z zakazu. Nie powoduje jednak automatycznie zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Szczególnie jeżeli strony zawarły umowę regulującą te kwestie.

+48 531-00-88-23