Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji

10 marca, 2016

Dzisiejszy wpis dotyczy tematu: Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie. Pracodawca wystąpił z powództwem o odszkodowanie przeciwko swojemu pracownikowi. Pracownik podniósł zarzut przedawnienia, twierdząc, że pracodawca zbyt późno wystąpił z roszczeniem. Czy nastąpiło Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie.

Z roszczeniem o odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika pracodawca powinien wystąpić przed upływem roku od powzięcia wiadomości o poniesieniu szkody z tego tytułu. Zatem Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie następuje po roku od dowiedzenia się o szkodzie z tego tytułu.

Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy zostały określone w art. 291 Kodeksu pracy, zgodnie z którym roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Na podstawie art. 291 §2(1) Kodeksu pracy w sytuacji roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, w tym wskutek naruszenia zakazu konkurencji, zastosowanie znajduje termin przedawnienia wynoszący 1 rok, liczony od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

Termin przedawnienia dochodzonego w przedmiotowej sprawie roszczenia powinien zostać ustalony z uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 291 § 2 i § 21 KP w zw. z art. 1011 § 2 KP, który w przypadku nieumyślnego wyrządzenia pracodawcy szkody w wyniku naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji wynosi 1 rok, liczony od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

Szczegółowy wywód dotyczący terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji został zaprezentowany w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 3 czerwca 2015 r., sygnatura akt III APa 4/15.

Treść orzeczenia: http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/152000000001521_III_APa_000004_2015_Uz_2015-06-03_002

 

 

 

 

 

Tagi: Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie, adwokat chojnice, Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie, adwokat gdańsk, adwokat iława, Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, konkrencji, konkurencja, Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie, lawyer employment law, Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie, lawyer labour law, non-compete, non-competition, odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji, prawnik prawo pracy, przedawnienie roszczeń a zakaz konkurencji, termin przedawnienia roszczeń, umowa o zakazie konkurencji, zakaz, zakaz konkurencji, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce

+48 531-00-88-23