Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji

26 kwietnia, 2019

Jaka odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji na nas ciąży?

Zawierając umowę o zakazie konkurencji w trakcie obowiązywania umowy o pracę należy być tego świadomym.

Opracowanie dotyczy zakazu konkurencji w trakcie obowiązywania umowy o pracę. Nie ma zastosowania do naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, tj. po jego rozwiązaniu.

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji wynika z Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 101(1) §2 Kodeksu pracy pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie (obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy), może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w kodeksie. Zatem odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji jest ograniczona co do zasady do wysokości 3-krotności miesięcznej zasadniczej pensji pracownika. Odszkodowanie ustala się bowiem w wysokości wyrządzonej szkody. Jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Powyższe dotyczy nieumyślnego wyrządzenia szkody. Dotyczy to przypadków naruszenia zakazu konkurencji w trakcie wykonywania obowiązków w interesie pracodawcy. Może to także mieć miejsce przy niesprecyzowanym odpowiednio zakresie umowy o zakazie konkurencji. Gdy pracownik nie rozumie umowy, ponieważ jest ona wadliwie sporządzona.

Natomiast w przypadku działania zamierzonego na szkodę pracodawcy odpowiedzialność pracownika nie podlega powyższemu ograniczeniu. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Umyślne wyrządzenie szkody w rozumieniu art. 122 KP zachodzi wówczas, gdy pracownik objął następstwa swego czynu zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Oznacza to, że pracownik chce wyrządzić szkodę w mieniu pracodawcy i celowo do tego zmierza (zamiar bezpośredni). Lub mając świadomość szkodliwych skutków swojego działania i przewidując ich nastąpienie, pracownik godzi się na nie (zamiar ewentualny).

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

Termin przedawnienia

W przypadku roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, w tym wskutek naruszenia zakazu konkurencji, zastosowanie znajduje termin przedawnienia wynoszący 1 rok. Termin liczy się od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia (art. 291 § 21 w zw. z § 2 KP). Jeżeli natomiast pracownik wyrządzi pracodawcy szkodę umyślnie, to do przedawnienia roszczenia o jej naprawienie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (art. 291 § 3 KP).

+48 531-00-88-23