• Obsługa prawna spółek:

 • Obsługa prawna spółek, w tym:
 • Rejestracja spółek, oddziałów, oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstw
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Obsługa prawna spółek: Reprezentacja przed KRS, US, ZUS
 • Obsługa prawna spółek: Zakładanie stowarzyszeń i fundacji
 • Przygotowanie umowy spółki cywilnej
 • Tworzenie, łączenie, podziały, przekształcenia spółek handlowych
 • Przeprowadzenie procesu likwidacji spółki, likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
 • Bieżąca obsługa spółek
 • Opracowywanie zmian do umowy/statutu spółki
 • Przygotowanie uchwał organów spółek
 • Przygotowanie protokołów z posiedzeń organów spółek
 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej spółek
 • Podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego
 • Obsługa transakcji zbycia akcji/ udziałów spółek
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i spółki
 • Upadłość konsumencka
 • Obsługa prawna spółek:

 • umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa pożyczki, umowa sprzedaży nieruchomości, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa o roboty budowlane, umowa o spot reklamowy, umowa o świadczenie usług, umowa współpracy, umowa agencyjna, umowa sponsoringu, umowa deweloperska, umowa o przeniesienie praw autorskich,  umowa leasingu, umowa o świadczenie usług IT, umowa o zachowaniu poufności (NDA), umowa ramowa, umowa o świadczenie usług rekrutacyjnych
 • regulamin promocji, loterii
 • Obsługa prawna spółek: dokumentacja platformy B2B (regulamin serwisu internetowego, regulamin użytkowania systemu wewnętrznego dla sieci handlowej, partnerów oraz klientów, polityka prywatności, dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, procedura i standardy ochrony danych osobowych)
 • polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Obsługa prawna spółek: wsparcie i zastępowanie w negocjacjach umów
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów, doradztwo przy zakończeniu współpracy
 • przygotowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • doradztwo przy zabezpieczeniu spłaty udzielonej pożyczki
 • Obsługa prawna spółek: wybór najbardziej dogodnej i odpowiedniej formy prawnej dla start-up’u
 • pełna rejestracja spółek i działalności gospodarczej
 • przygotowanie i weryfikacja wzorów umów
 • Obsługa prawna spółek: analiza i opiniowanie umów inwestycyjnych z inwestorami
 • bieżąca obsługa prawa przedsiębiorstwa start-up’owego
 • reprezentacja w negocjacjach i mediacjach
 • Obsługa prawna spółek

Dodatkowo:

 • Zapewniamy stałą i doraźną obsługę spółek działających jako spółka, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, samozatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza).
 • Radzimy i służymy pomocą w sprawach o rozwiązanie umowy o pracę, zakaz konkurencji, wynagrodzenie za nadgodziny, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, odwołanie od decyzji ZUS, kontrola PIP.
 • Reprezentujemy Cię przed sądami i organami administracji; przygotujemy następujące pisma: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, skarga do WSA, skarga kasacyjna, subsydiarny akt oskarżenia.
 • Możesz na nas liczyć m.in. w następujących sprawach: brak płatności faktury, wezwanie do zapłaty, reklamacja, pożyczka, wynajem, sprzedaż / sporządzamy wnioski o interpretacje podatkowe, doradzamy przy optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.
 • Młodzi przedsiębiorcy – doradzamy i pomagamy stawiać pierwsze kroki w biznesie.
 • Wspieramy w sprawach o rozwód, uzyskanie alimentów i w sprawach o spadek, uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 • Pełnimy rolę obrońcy tam gdzie: zatrzymanie, przesłuchanie, aresztowanie, wykroczenie, przestępstwo, przestępstwo skarbowe.
 • Radzimy obcokrajowcom jak uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę, pomagamy załatwić sprawy w urzędach; tłumaczymy jak działa prawo w Polce – jakie masz prawa i obowiązki.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracodawców, pracowników i przedsiębiorców.
 • Prowadzimy działalność pro bono w ramach Centrum Pro Bono.
 • Obsługa prawna spółek : Doradztwo w przygotowaniu procesu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie), za porozumieniem stron – przygotowanie i weryfikacja dokumentacji, reprezentacja pracodawcy w spotkaniach z pracownikiem (wręczanie wypowiedzenia, negocjowanie warunków rozstania)
 • Obsługa prawna pracodawców: Doradztwo w sytuacji nieobecności pracownika z powodu choroby, urlopu związanego z macierzyństwem i opieką nad dzieckiem
 • Obsługa prawna pracodawców: Restrukturyzacja zatrudnienia – zwolnienia grupowe
 • Obsługa prawna pracodawców: Reprezentowanie pracodawcy w kontaktach ze związkiem zawodowym
 • Analiza, opiniowanie, przygotowanie układu zbiorowego pracy, porozumienia ze związkami zawodowymi lub radą pracowników
 • Przygotowanie regulaminu wyborów i działania rady pracowników
 • Przygotowanie umów o pracę, współpracę, świadczenie usług, zlecenie, o dzieło, o powierzenie mienia z pracownikami szczebla podstawowego i kadry menadżerskiej
 • Przygotowanie umowy o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności
 • Analiza możliwości angażu na podstawie umów cywilnoprawnych; przygotowanie i weryfikacja umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług
 • Przygotowanie i opiniowanie regulaminu pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, polityki wyjazdów służbowych, polityki równego traktowania (anty-mobbingowej)
 • Analiza i projektowanie form motywowania i wynagradzania pracowników (przygotowanie i opiniowanie regulaminów wynagradzania i premiowania)
 • Optymalizacja czasu pracy pracowników – zarządzanie czasem pracy, pracą w godzinach nadliczbowych, dopasowanie systemu czasu pracy
 • Audyt prawny (ang. due diligence) spraw związanych z zatrudnieniem
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przejścia zakładu pracy; harmonizacja warunków zatrudnienia po przejściu zakładu pracy
 • Ochrona danych osobowych, powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Obsługa prawna pracodawców: Reprezentacja przed ZUS, przygotowanie odwołania od decyzji ZUSu

Obsługa prawna spółek, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, adwokat siedlce, adwokat ząbki, adwokat pruszków, adwokat mińsk mazowiecki, obsługa prawna spółek, sprawy sądowe pomoc prawna, mobbing, darmowaporada, dobryadwokatwarszawa, Obsługa prawna spółek

 

przedsiębiorcy adwokat Warszawa Gdynia Sopot Trójmiasto Ełk

obsługa prawna spółek

+48 531-00-88-23