Nowelizacja Kodeksu pracy 22 lutego 2016 roku

9 września, 2015

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów na czas określony zostaną zmienione z dniem 22 lutego 2016 roku.

Nowa regulacja niesie ze sobą następujące zmiany:

· Okres zatrudnienia na podstawie jednej lub kliku umów o pracę na czas określony został ograniczony do 33 miesięcy. Jednocześnie liczba następujących po sobie umów na czas określony została ustalona na trzy umowy. Przekroczenie powyższych limitów spowoduje automatyczne przekształcenie się umowy pracownika w umowę na czas nieokreślony.

· Ograniczenie, o którym mowa nie będzie mieć zastosowania, jeżeli pracodawca będzie w stanie wykazać obiektywne przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony. Limity nie będą także stosowane do pracowników wykonujących prace sezonowe, dorywcze lub na podstawie umów na zastępstwo.

· Umowa na czas określony będzie mogła zostać wypowiedziana z zastosowaniem tych samych okresów wypowiedzenia, co dla umów na czas nieokreślony, tj. 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące. Okresy te stosują się do wypowiedzeń złożonych po wejściu w życie nowych przepisów.

· Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy jednostronnie (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

· Z kodeksu zniknie umowa na czas wykonywania określonej pracy.

· Kolejna umowa na okres próby z pracownikiem będzie mogła być zawarta, jeżeli pracownik będzie zatrudniony przy wykonywaniu innej pracy.

· Jeżeli pracownik ma wykonywać tę samą pracę na podstawie nowej umowy na okres próbny, można taką umowę zawrzeć dopiero po upływie trzech lat od rozwiązania poprzedniej umowy.

Jeżeli masz pytania dotyczące powyższych zmian, skontaktuj się z nami.

+48 531-00-88-23