Mobbing

16 października, 2018

Mobbing cz. 1 

Czym jest mobbing?

Mobbing jest intensywnym, przewlekłym zjawiskiem w środowisku pracy, negatywnie i silnie oddziałującym na pracownika. Mobbing narusza godność pracownika, eliminuje go ze środowiska pracy i nierzadko powoduje schorzenia psychiczne. Definicja w Kodeksie pracy, określa mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94(3) KP).

Definicja mobbingu

Co istotne, powyższa definicja jest bardzo złożona. Zawiera ona wiele elementów, które, aby można było o zjawisku mobbingu mówić, muszą wystąpić łącznie. Każdy przypadek długotrwałego przykrego zachowania ze strony przełożonego czy współpracownika musi zostać poddany wnikliwej analizie. Dzięki niej można rzetelnie stwierdzić, czy rzeczywiście w danym zakładzie pracy czy zespole występuje mobbing. W konsekwencji nie każde nieprzyjemne zachowanie skierowane do pracownika możemy sklasyfikować jako mobbing. Mianem mobbingu z pewnością możemy określić bezprawne, systematyczne i długotrwałe zachowania (działanie i zaniechania) osób będących członkami pewnego zespołu ludzkiego, które te osoby podejmują bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, które kierują przeciwko innym członkom (innemu członkowi) grup, a które godzą w ich dobra prawnie chronione i mają na celu zmuszenie pokrzywdzonego do opuszczenia danego zespołu (patrz Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 22.04.2015 r. sygnatura akt II PK 166/14). 

Co nie jest mobbingiem

Z drugiej strony, mobbing nie obejmuje zachowań, które są dozwolone prawem. Chodzi o uprawnienia wynikające z natury stosunku pracy i relacji podporządkowania pracownika wobec pracodawcy. Pracodawca zleca pracę wydając polecenia służbowe, określając merytoryczny zakres polecenia oraz termin jego wykonania. Pracownik ma obowiązek to zadanie wykonać. Pracodawca ma prawo nadzorować pracę pracownika i ocenić jego przydatność. Nie można zatem mówić o mobbingu w przypadku krytycznej oceny pracy, jeżeli przełożony nie ma na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji planu, czy prawidłowej organizacji pracy (ten sam wyrok). Naturalnie, pracodawca powinien jednak powstrzymać się od zachowań, które mogą naruszać godność pracowniczą.

 

+48 531-00-88-23