Kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną. Aresztowanie tymczasowe.

7 maja, 2016

Kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną jest możliwy przez telefon, o czym pisaliśmy tutaj. Oprócz tego przepisy dopuszczają osobisty i korespondencyjny kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną.

Jeżeli chodzi o osobisty kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną, tymczasowo aresztowany ma możliwość do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą. Należy zwrócić uwagę na fakt, że od lipca 2015 przepis prawa mówiący o tym jak wygląda kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną został doprecyzowany. Przed nowelizacją osoba tymczasowo aresztowana mogła spotkać się z osobą należącą do kręgu najbliższych, co zdecydowanie powodowało ze krąg osób, które mogły mieć kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną oraz tworzyło pole do dyskusji, o tym kto do tego kręgu należy. Obecnie problem ten został zniwelowany, gdyż ustawodawca posłużył się istniejącą w kodeksie karnym definicją „osoby najbliższej” (art.115 §11 kk). Zgodnie z tą definicją osobą najbliższą, a zatem mogącą mieć kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Aby widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną odbyło się niezbędna jest zgoda organu do dyspozycji którego pozostaje aresztowany. Na etapie postępowania przygotowawczego (tj. przed wniesieniem aktu oskarżenia) osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji prokuratora, na którego wniosek tymczasowe aresztowanie zostało zastosowane. Na etapie postępowania sądowego organem udzielającym zgody na widzenie jest sąd, do którego wniesiono akt oskarżenia lub sąd stosujący tymczasowe aresztowanie po wniesieniu aktu oskarżenia. W przypadku postępowania sądowego zarządzenie wydaje przewodniczący wydziału lub upoważniony sędzia sądu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania z dnia 25 sierpnia 2003 r. (Dz.U. nr 152, poz.1494) kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną w formie widzenia trwa 60 minut. dyrektor aresztu śledczego może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z osobą najbliższą przysługuje zażalenie, które należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpisu zarządzenia. Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego na etapie postępowania przygotowawczego lub do sądu na etapie postępowania sądowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: Kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną, adwokat chojnice, tymczasowe aresztowanie, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, tymczasowe aresztowanie,

+48 531-00-88-23