Czy można dzwonić z aresztu śledczego? K 54/13. Czy jest możliwy kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną.

3 kwietnia, 2016

Często osoba tymczasowo aresztowana zastanawia się, czy można dzwonić z aresztu? Podobnie jej bliscy zadają sobie pytanie, czy można dzwonić z aresztu?

Do 30 czerwca 2015 roku osoby tymczasowo aresztowane nie miały możliwości korzystania z telefonu oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej (np. faks, telefon komórkowy). Zatem odpowiedź na pytanie, czy można dzwonić z aresztu była negatywna. Przepis art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego wyraźnie i jednoznacznie zabraniał osobom tymczasowo aresztowanym telefonowania i kontaktowania się w inny sposób. W rezultacie osoba tymczasowo aresztowana nie mogła skontaktować się telefonicznie nawet ze swoim obrońcą, co niekiedy bardzo utrudniało pracę adwokata. Możliwe było jedynie spotkanie i odbycie rozmowy w areszcie śledczym.

Jednakże Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 listopada 2014 roku (K 54/13) stwierdził, że taka regulacja narusza konstytucyjne wolności obywateli. Odpowiedź na pytanie, czy można dzwonić z aresztu, powinna być twierdząca. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w zakresie w jakim art. 217 c Kodeksu karnego wykonawczego bezwzględnie zakazuje tymczasowo aresztowanemu korzystania z telefonu i innych sposobów komunikacji w celu porozumiewania się z obrońcą jest niezgodny z art. 42 ust 2 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postepowania, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony (…) wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Decyzją zawartą w wyroku Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1707, sygnatura akt K 54/13) przepis zakazujący korzystania ze środków komunikacji utracił moc i przestał obowiązywać 4 czerwca 2015 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 217c KKW tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania za zgodą prokuratora (lub innego organu do którego dyspozycji pozostaje), z poniższymi zastrzeżeniami:

  • prokurator lub kompetentny organ może zgody na skorzystanie z telefonu nie wyrazić, jeżeli uzna, że zachodzi uzasadniona obawa, że tymczasowo aresztowany będzie w ten sposób bezprawnie utrudniał postępowanie karne lub wykorzysta możliwość uzycia telefonu do popełnienia przestępstwa w szczególności podżegania (nakłaniania) do przestępstwa;
  • jeżeli tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, do wykonania telefonu wymaga jest zgoda każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej (zgodzą się na wydanie wiążącej zgody tylko przez jeden z nich).

W przypadku gdy tymczasowo aresztowany nie uzyska zgody, na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z telefonu przysługuje mu zażalenie do sądu.

Dlatego obecnie na pytanie czy można dzwonić z aresztu, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Czy można dzwonić z aresztu śledczego? Tak, na pytanie czy można dzwonić z aresztu należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, z tym zastrzeżeniem, że jest to możliwe po uzyskaniu zgody prokuratora lub innego organu, w dyspozycji którego pozostaje tymczasowo aresztowany.

English summary: Temporary arrest – may I call my attorney? // Until July 2015 temporarily arrested person was not allowed to use telephone or other communication device. After the ruling of the Constitutional Tribunal as of 25 November 2014 (court file number K 54/13) the temporarily arrested person may now use the telephone to contact his/her attorney.

Bliźniacze linki: https://www.saos.org.pl/judgments/59253

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyrok%20Trybuna%C5%82u%20Konstytucyjnego%20z%20%20dnia%2025.11.2014%20r.%20%28K%2054_13%29.pdf

 

 

 

Tagi: K 54/13, czy można dzwonić z aresztu, adwokat chojnice, adwokat iława, adwokat warszawa, adwokat gdańsk, areszt, areszt tymczasowy, czy można dzwonić z aresztu, aresztowanie, czy można dzwonić z aresztu, kontakt z obrońcą z aresztu, czy można dzwonić z aresztu, telefon z aresztu, czy można dzwonić z aresztu, tymczasowe aresztowanie, czy można dzwonić z aresztu, adwokat siedlce, adwokat pruszków, czy można dzwonić z aresztu, adwokat ząbki, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce, K 54/13

+48 531-00-88-23