Jak założyć fundację krok po kroku. Jak założyć fundację w Polsce. Jak powstaje fundacja. Jakie dokumenty potrzebne do założenia fundacji. Co potrzebne do założenia fundacji.

11 kwietnia, 2016

Poniższy wpis rozpoczyna serię wpisów o fundacji. W pierwszej kolejności odpowiemy, jak założyć fundację krok po kroku. Omówimy, jak założyć fundację krok po kroku w Polsce,  jak powstaje fundacja. Wskażemy, co potrzebne do założenia fundacji, w tym jakie dokumenty potrzebne do założenia fundacji.

Zasady powstawania i działania fundacji są uregulowane w ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1984.21.97). regulacja ustawy wskazuje jak założyć fundację krok po kroku.

Założycielem fundacji jest tzw. fundator. Osoba ta ustala cele fundacji, tj. określa po co zakłada fundację i jaki będzie kierunek jej działalności.

Fundator pełni także funkcję inwestora, który powołując fundację do życia przeznacza określone środki pieniężne lub materialne (np. papiery wartościowe fundacji, ruchomości fundacji, nieruchomości fundacji), które umożliwią jej działalność i osiągnięcie zamierzonego celu.

Fundator co do zasady przygotowuje lub co najmniej czuwa nad sporządzeniem niezbędnych dla powstania fundacji dokumentów, a także upoważnia określone osoby lub sam dokonuje rejestracji fundacji w rejestrze fundacji lub rejestrze przedsiębiorców, w zależności od zakresu działalności fundacji.

W pierwszej kolejności fundator składa oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które jest aktem założycielskim fundacji, stanowiącym ramy jej istnienia i działalności. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji składa się w formie aktu notarialnego, a zatem przed notariuszem w kancelarii notarialnej. Jedynym wyjątkiem jest ustanowienie fundacji w testamencie. Fundator może ustanowić pełnomocnika do złożenia w jego imieniu oświadczenia o ustanowieniu fundacji. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

W dalszej kolejności fundator ustala statut fundacji, określający szereg istotnych elementów dotyczących fundacji. W statucie fundacji między innymi określa się skład i organizację zarządu. Zadaniem fundatora jest wybrać osoby godne zaufania i posiadające odpowiednie umiejętności organizacyjno-zarządcze, które będą rzetelnie prowadzić sprawy fundacji w celu zrealizowania celów, dla których fundacja została powołana do życia. Fundator może także pełnić funkcję w zarządzie, o ile statut fundacji na to zezwala. Powołanie zarządu odbywa się w drodze pisemnej uchwały.

Fundator powinien także podjąć decyzję odnośnie tego, czy jego fundacja ma, a jeżeli tak to w jakim zakresie, prowadzić działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. A zatem fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej w celach gromadzenia kapitału, który następnie wzbogaci majątek fundatora. Czynności zarobkowe działalności gospodarczej mają jedynie umożliwić realizację celów fundacji. Zarobki mogą być przeznaczone na zakup odpowiednich środków niezbędnych do realizacji fundacyjnego celu (np. sfinansowanie wydruku ulotek informacyjnych, jeżeli fundacja realizuje cel edukacyjny w postaci szerzenia wiedzy o ochronie środowiska) lub na wynagrodzenie dla zarządu, który na co dzień prowadzi sprawy fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Po utworzeniu i zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów pozostaje rejestracja fundacji w Krajowym rejestrze sądowym. W tym celu należy bardzo uważnie wypełnić urzędowy wniosek KRS i dołączyć do wniosku formularze i dokumenty. Jeżeli fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wpis fundacji do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym jest odpłatna. Obecnie opłata sądowa za rejestrację fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynosi 250 zł. Opłata sądowa za rejestrację fundacji, która będzie prowadzić działalność gospodarczą w rejestrze przedsiębiorców wynosi 500 zł. Dodatkowo w obu przypadkach należy doliczyć 100zł opłaty za obowiązkowe zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zakładając, że wnioskodawca przygotował wniosek poprawnie i załączył do niego wszystkie wymagane dokumenty rejestracja fundacji trwa od 2 do kilku tygodni.

 

Chcesz założyć fundację? Sąd KRS odrzucił Twój wniosek o rejestrację fundacji? Zgłoś się do nas – pomożemy Ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto także przeczytać: http://poradnik.ngo.pl/zakladanie-fundacji

Tagi: Jak założyć fundację krok po kroku Jak założyć fundację w Polsce, jak założyć fundację krok po kroku, Jak powstaje fundacja Jakie dokumenty potrzebne do założenia fundacji Co potrzebne do założenia fundacji, fundacja ngo, jak założyć fundację krok po kroku, Jak założyć fundację – krok po kroku, Jakie dokumenty potrzebne do założenia fundacji, jak założyć fundację krok po kroku, rejestracja fundacji w krs, ustawa o fundacjach, adwokat chojnice, adwokat warszawa, jak założyć fundację krok po kroku, adwokat gdańsk,adwokat warszawa, jak założyć fundację krok po kroku, adwokat iława, jak założyć fundację krok po kroku, adwokat chojnice, jak założyć fundację krok po kroku, adwokat prawo pracy, jak założyć fundację krok po kroku, adwokat siedlce, jak założyć fundację krok po kroku, adwokat pruszków, jak założyć fundację krok po kroku, adwokat ząbki, jak założyć fundację krok po kroku, jak założyć fundację krok po kroku, prawnik chojnice, jak założyć fundację krok po kroku, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce

+48 531-00-88-23